PATRONI MEDIALNI
MINI WYŚCIG "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW
SPONSOR GENERALNY
SPONSORZY OFICJALNI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY RADOM

ARTYKUŁ 1. Organizator

Mini Wyścig „Solidarności” jest organizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON” z siedzibą 90-229 Łódź;  ul. Kamińskiego 18, współorganizatorem 20-tego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego « Solidarności » i Olimpijczyków przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

ARTYKUŁ 2. Uczestnictwo

W Mini Wyścigu „Solidarności”  uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 1997 i później pod warunkiem, że nie są zrzeszeni w klubach i przybędą na imprezę z rodzicami lub opiekunami, którzy przekażą ich pisemną zgodę na udział zainteresowanego w imprezie, oraz legitymację szkolna potwierdzającą datę urodzenia. Pisemne zgody dostarczone przez dzieci, które przybędą bez rodziców lub opiekunów nie będą honorowane. Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu.  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w biurze wyścigu.

ARTYKUŁ 3. Data i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w Radomiu na ulicy 25 Czerwca w dniu 3 lipca 2009 roku w godzinach od 16.30 do 17.10.

ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu

Przyjmowanie zgłoszeń, oświadczeń o wyrażeniu zgody podopiecznego na udział w imprezie, weryfikacja dat urodzenia na podstawie legitymacji szkolnych i oświadczeń oraz wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce od godziny 14.00 w namiocie z napisem Mini Wyścig „Solidarności” na ulicy Żeromskiego.

ARTYKUŁ 5. Zalecenia

Zaleca się, by uczestnicy zasięgnęli porady lekarskiej w zakresie możliwości uczestnictwa w imprezie.

Zaleca się, by uczestnicy ubezpieczyli się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sprawach wynikłych z pominięcia powyższych zaleceń.

ARTYKUŁ 6. Kategorie wiekowe

Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:

a). kategoria przedszkolna                            poniżej 7 lat     (roczniki 2002 i młodsi),

b). kategoria uczniowska                                7 –   8 lat     (roczniki 1999 – 2001),

ARTYKUŁ 7. Przepisy Sportowe

Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego.

Dopuszcza się łączenie wyścigów chłopców i dziewcząt, a także różnych kategorii wiekowych pozostawiając decyzję w tych sprawach Komisji Sędziowskiej w porozumieniu z organizatorem. W trakcie wyścigu startujący winni zachować bezpieczeństwo oraz dostosować się do poleceń sędziego. Komisje sędziowskie wyznacza organizator wyścigu. Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu.

ARTYKUŁ 8. Nagrody

Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy imienne.

ARTYKUŁ 9. Dekoracja zwycięzców

Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy na podium dla zwycięzców. Wszystkie dzieci uczestniczące w dekoracjach wyścigów w poszczególnych kategoriach będą proszone na trybunę do wspólnego zdjęcia.

Adres najbliższego szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

26-600 Radom, ul. Aleksandrowicza 5

tel. (0-48) 361-30-00,

SPONSORZY WSPOMAGAJĄCY

ostatnia aktualizacja: czerwiec 2009r. - Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - (C) Wszystkie Prawa Zastrzeżone