Patroni Medialni
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY / RĔGLEMENT PARTICULIER / SPECYFIC RULES

ARTYKUŁ 1. Organizator

Międzynarodowy Wyścig Kolarski «Solidarności» i Olimpijczyków jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ «Solidarność» z siedzibą 90-229 Łódź;  ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, a także we współpracy z Regionami NSZZ Podkarpackim, Małopolskim i Świętokrzyskim z Zarządem Podregionu NSZZ «Solidarność» w Radomsku, z komitetami etapowymi w miejscowościach wymienionych w dalszej części niniejszego przewodnika, w których zlokalizowane są starty i mety poszczególnych etapów, komitetami organizacyjnymi w miejscowościach wymienionych w dalszej części niniejszego przewodnika, w których usytuowano lotne finisze i premie specjalne.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udziela poparcia Organizatorom Wyścigu, a także wyraża   zgodę  na zawarcie słowa „Solidarność” w nazwie imprezy i używanie znaku graficznego Związku w każdej formie.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich wyraża zgodę na używanie swego znaku graficznego podczas wyścigu w każdej formie.

Organizator wyścigu jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Kolarskich A.I.O.C.C. 

Adres organizatora: Region Ziemia Łódzka NSZZ « Solidarność »; Kamińskiego 18; 90-229 Łódź; Polska.

Wyścig będzie rozgrywany według regulaminu UCI  w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2011 roku.

ARTYKUŁ 2. Rodzaj imprezy

Impreza dostępna dla zawodników kategorii elita umieszczona jest w Kalendarzu Imprez UCI w kategorii Europe Tour z klasy 2.1.

Zgodnie z regulaminem UCI zawodnicy zdobywają następujące ilości punktów do kontynentalnej klasyfikacji indywidualnej UCI elity mężczyzn:

a)     w klasyfikacji generalnej końcowej:

80 punktów za 1-sze miejsce,                 12 punktów za   7-me miejsce,

56 punktów za 2-gie  miejsce,                   8 punktów za   8-me miejsce,

32 punktów za 3-cie  miejsce,                   7 punktów za   9-te   miejsce,

24 punktów za 4-te   miejsce,                    6 punktów za 10-te   miejsce,

20 punktów za 5-te   miejsce,                    5 punktów za 11-te   miejsce,

16 punktów za 6-te   miejsce,                    3 punktów za 12-te   miejsce, 

b)   w klasyfikacji każdego etapu:

16 punktów za 1-sze miejsce,                   5 punktów za 4-te   miejsce,

11 punktów za 2-gie  miejsce,                   4 punktów za 5-te   miejsce,

  6 punktów za 3-cie  miejsce,                    2 punktów za 6-te   miejsce,

c)    noszenie koszulki lidera wyścigu:

 8 punktów.   

ARTYKUŁ 3. Uczestnictwo

Na podstawie artykułu 2.1.005 regulaminu UCI Wyścig Kolarski « Solidarności » i Olimpijczyków jest dostępny dla następujących ekip: UCI ProTeam’ów, ekip kontynentalnych zawodowych UCI, ekip kontynentalnych UCI i ekip narodowych. Nie mają prawa startu w ekipach narodowych zawodnicy UCI ProTeam’ów, ekip kontynentalnych zawodowych UCI, ekip kontynentalnych UCI, jeśli ich team lub ekipa zawodowa uczestniczy w wyścigu.

Na podstawie artykułu 2.2.003 regulaminu UCI ekipy będą złożone maksimum z 6 i minimum z 4 zawodników.

ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu

Biuro Wyścigu będzie czynne w hotelu - Zajazd „Pod Skałą” - Krajowice 68; 38-211 Jasło, tel.:+48.13-491-54-65.

Akredytacja, potwierdzanie uczestnictwa i odbieranie numerów startowych przez posiadających licencję przedstawicieli ekip będzie miało miejsce 28 czerwca 2011 od godz. 16.00  do 18.00 w Biurze Wyścigu.

Odprawa Techniczna z Dyrektorami Sportowymi, określona artykułem 1.2.087 regulaminu UCI, w obecności zespołu sędziowskiego, odbędzie się 28 czerwca 2011 o godzinie 19.00 w hotelu – Zajazd  „Pod Skałą”  - Krajowice  68; 38-211 Jasło, przy drodze krajowej nr 73 u wylotu ulicy Krakowskiej z Jasła.

ARTYKUŁ 5. Radio-Wyścigu

Informacje podczas wyścigu będą podawane przez Radio-Wyścigu. Radio wyścigu będzie pracowało na częstotliwości 82,1250 MHz.

Aparaty radiowe będą przydzielane w dniu 28 czerwca od godziny 17.00 do 20.00 w hotelu - Zajazd „Pod Skałą”  - Krajowice  68; 38-211 Jasło.

ARTYKUŁ 6. Pojazdy neutralne

Przewidziany jest udział trzech pojazdów neutralnych i pojazdu «koniec wyścigu».

ARTYKUŁ 7. Limit czasu.

Limit czasu będzie wynosił: 8 %.

Zgodnie z artykułem 2.6.032 regulaminu UCI limit czasu może być zwiększony przez Komisje Sędziowską po konsultacji z organizatorem.

ARTYKUŁ 8. Klasyfikacje w wyścigu

W wyścigu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Indywidualna klasyfikacja generalna wyścigu według czasu

Zgodnie z artykułami 2.6.014 et 2.6.015 regulaminu UCI indywidualna klasyfikacja generalna Wyścigu według czasów określona będzie sumą czasów zarejestrowanych przez chronometrażystę na każdym z etapów z uwzględnieniem bonifikat i kar.

Czas będzie mierzony na linii mety każdego etapu.

W przypadku równości czasów w indywidualnej klasyfikacji generalnej Wyścigu według czasów zostanie uwzględniona suma miejsc uzyskanych na wszystkich etapach, a gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia będzie decydowało lepsze miejsce uzyskane na ostatnim etapie.

Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę ŻÓŁTĄ dostarczoną przez organizatora.

b) Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja punktowa będzie ustalana przez dodanie punktów za miejsca zajęte na mecie podczas każdego z 4 etapów, jak również za miejsca zajęte na lotnych finiszach i premiach specjalnych .

Na mecie każdego etapu przydzielana będzie następująca ilość punktów:

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt dla pierwszych 8 sklasyfikowanych zawodników.

Za trzy pierwsze miejsca na każdym lotnym finiszu lotnego finiszu i każdej premii specjalnej na każdym z etapów przydzielane będzie następująca ilość punktów:

3, 2 i 1 punkt dla 3 pierwszych zawodników.

Zgodnie z artykułem 2.6.016 bis regulaminu UCI w przypadku ex aequo w klasyfikacji punktowej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:

1.        Większa ilość zwycięstw etapowych,

2.        Większa ilość zwycięstw na lotnych finiszach i premiach specjalnych,

3.        Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.

Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji punktowej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu.

Lider klasyfikacji ma obowiązek noszenia koszulki GRANATOWEJ wręczonej przez organizatora.

Uwaga: Punkty do klasyfikacji punktowej będą przydzielane na lotnych finiszach, premiach specjalnych i na metach etapów. Za miejsca na premiach specjalnych nie będą przyznawane bonifikaty czasowe.

c) Klasyfikacja górska

Klasyfikacja górska będzie rozegrana na 9 górskich premiach. Za miejsca na górskich premiach będzie przydzielana następująca ilość punktów:

                     Premie górskie „Zamek Kamieniec” (1)          Premie górskie pozostałe (8)

1 miejsce                                              7 pkt                                                                   5 pkt

2 miejsce                                              5 pkt                                                                   3 pkt

3 miejsce                                              4 pkt                                                                   2 pkt

4 miejsce                                              3 pkt                                                                   1 pkt                                   

5 miejsce                                              2 pkt                                                                     -                                          

6 miejsce                                              1 pkt                                                                     -                           

Klasyfikacja najlepszego « górala » będzie ustalana przez dodanie punktów zdobytych na każdej górskiej premii. Lider klasyfikacji ma obowiązek noszenia koszulki przydzielonej przez organizatora.

Zgodnie z artykułem 2.6.017 regulaminu UCI w przypadku ex aequo w klasyfikacji górskiej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:

1.        Ilość pierwszych miejsc na górskich premiach najwyższej kategorii („Zamek Kamieniec”),

2.        Ilość pierwszych miejsc na górskich premiach kolejno pozostałych,

3.        Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.

Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji górskiej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu. Lider klasyfikacji ma obowiązek noszenia koszulki ZIELONEJ wręczonej przez organizatora.

Uwaga: 1. Podczas 1-go etapu na lotnym finiszu w Iwoniczu Zdroju przyznane będą punkty zarówno do klasyfikacji punktowej jak i do klasyfikacji górskiej.

d) Klasyfikacja młodzieżowa

W tej klasyfikacji prowadzonej według zasad klasyfikacji indywidualnej uczestniczą zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1990. Lider klasyfikacji ma obowiązek noszenia koszulki BIAŁEJ wręczonej przez organizatora.

f) Klasyfikacja drużynowa

Zgodnie z artykułem 2.6.016 regulaminu UCI klasyfikacja drużynowa każdego etapu będzie ustalana przez dodanie czasów trzech najlepszych zawodników w każdej ekipie. W przypadku równości tej sumy czasów o kolejności w klasyfikacji drużynowej na etapie będzie decydowała mniejsza suma miejsc tych trzech zawodników. W przypadku równości o kolejności drużyn będzie decydowało wyższe miejsce najlepszego zawodnika z ekipy w klasyfikacji danego etapu.

Klasyfikacja drużynowa generalna będzie ustalana przez dodanie trzech najlepszych czasów indywidualnych z każdej ekipy z etapów dotychczas zakończonych. W przypadku ex-aequo stosowane będą następujące kryteria, aż do osiągnięcia każdej drużynie swojego miejsca :

1.        Ilość pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej na poszczególnych etapach,

2.        Ilość drugich miejsc w klasyfikacji drużynowej na poszczególnych etapach,

            itd.

W przypadku dalszej równości miejsc o kolejności drużyn będzie decydowało wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w klasyfikacji indywidualnej.

Każda ekipa złożona z mniej niż trzech zawodników nie będzie klasyfikowana w klasyfikacji drużynowej.

g) Kolejność klasyfikacji

Kolejność klasyfikacji jest następująca:

1.       klasyfikacji indywidualna według czasów,

2.       klasyfikacja punktowa,

3.       klasyfikacja górska,

4.       klasyfikacja młodzieżowa.

ARTYKUŁ 9. Bonifikaty

Bonifikaty czasowe uwzględniane tylko w klasyfikacji generalnej indywidualnej i młodzieżowej będą przydzielane dla trzech pierwszych zawodników na metach wszystkich etapów  i na każdym lotnym finiszu. Będą wynosiły:

-          na mecie etapów dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 10", 6" i  4",

-          na każdym lotnym finiszu dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio  3", 2" i  1".

ARTYKUŁ 10. Antydoping

Każdego dnia będzie przeprowadzana kontrola antydopingowa według regulamin kontroli antydopingowej UCI.

Adresy lokali antydopingowych: zostaną podane w odrębnym komunikacie.

ARTYKUŁ 11. Ceremonia Dekoracji

Zgodnie z artykułem 1.2.112 regulaminu UCI następujący zawodnicy muszą się zgłaszać codziennie do ceremonii dekoracji na mecie każdego z etapów:

-          3 pierwszych w klasyfikacji etapu,

-         liderzy wszystkich klasyfikacji indywidualnych to jest: indywidualnej wg czasów, punktowej, górskiej, młodzieżowej i jubileuszowej. (jeżeli jeden zawodnik, jest liderem kilku klasyfikacji, to do dekoracji stawia się tylko zawodnik).

Zawodnicy zobowiązani są zgłosić się do dekoracji w ciągu 5 minut od ich przyjazdu na metę.

Na mecie ostatniego etapu do ceremonii dekoracji końcowej w ciągu 5 minut  muszą się zgłosić następujący zawodnicy:

-          3 pierwsi w klasyfikacji ostatniego etapu,

-          3 pierwsi w klasyfikacji wyścigu,

-          liderzy klasyfikacji indywidualnych i drużynowej (cała drużyna).

Na czas ceremonii dekoracji liderzy klasyfikacji indywidualnych otrzymają od organizatora specjalne koszulki, podlegające zwrotowi.

Jeśli zawodnik jest liderem jednej klasyfikacji otrzyma od organizatora na własność odpowiednią koszulkę, w której obowiązany jest uczestniczyć w wyścigu, ceremoniach dekoracji, podczas wywiadów  i konferencji prasowych.

Jeśli zawodnik jest liderem kilku klasyfikacji obowiązany jest nosić koszulkę oznaczającą lidera najważniejszej klasyfikacji i tylko tą koszulkę otrzyma od organizatora.

 Koszulkę lidera mniej ważnej klasyfikacji otrzyma i w czasie wyścigu winien ją nosić drugi lub kolejny zawodnik w danej klasyfikacji.

10 minut przed startem do każdego etapu, z wyjątkiem pierwszego do ceremonii dekoracji winni się zgłosić zawodnicy i Dyrektor Sportowy najlepszej drużyny, oraz zawodnicy noszący koszulkę lidera każdej klasyfikacji klasyfikacji.

ARTYKUŁ 12. Kary

Kary będą nakładane według regulaminu UCI.

ARTYKUŁ 13.  Porządek i bezpieczeństwo w wyścigu

1.       Podczas rozgrywania Wyścigu na trasach wszystkich etapów ruch drogowy będzie ograniczony. Oznacza to, iż ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. 10 minut po przejeździe głównego peletonu ruch drogowy będzie wznawiany i zawodnicy mający większą stratę znajdą się w normalnym ruchu drogowym.

2.    Końcówka 4-go etapu na odcinku okrężnym będzie rozegrana przy ruchu całkowicie zamkniętym. Początki 2-go, 3-go i 4-go etapu po startach na trasach okrężnych będą rozegrane przy ruchu całkowicie zamkniętym. Z uwagi na przebieg tras okrężnych przez teren zabudowany, zawodnicy muszą brać pod uwagę możliwości znalezienia się na trasie innych użytkowników drogi i stosowania w takich przypadkach przepisów ruchu drogowego.

3.       W czasie rozgrywania 4-go etapu Komisja Sędziowska może dokonać neutralizacji  wyścigu na czas niezbędny dla zawodników mających stratę większą niż 7 min dla umożliwienia przejazdu prowadzących zawodników znajdujących się między 140 a 150 km etapu. Czas  trwania neutralizacji będzie odjęty od czasu uzyskanego na mecie etapu przez zawodników, których neutralizacja dotyczyła.

4.       Zawodnicy i uczestnicy Wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu korzystają z prawa do niestosowania się do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych przez funkcjonariuszy Policji korzystających z radiowozu, oraz w przypadkach kiedy bezpośrednio przed nimi lub czołówką wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. We wszystkich innych przypadkach zarówno zawodników, jak i innych kierowców pojazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego.

5.       Kierowcy pojazdów z kolumny Wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy policji, komisji sędziowskiej, szefa transportu.

6.       Przed metą każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i znakom służb. Nie wolno pozostawiać pojazdu lub zatrzymywać się bez przyczyny. Pojazd należy parkować w miejscach wskazanych.

7.       Pojazdy komisji sędziowskiej i ambulanse mają prawo kontynuować jazdę przez linię mety.

8.     W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.

9.      Organizator wyścigu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty. Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.

Sponsor Generalny
Sponsorzy Oficjalni

Sponsorzy
Wspomagający

 
ostatnia aktualizacja: maj 2011r. - Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - (C) Wszystkie Prawa Zastrzeżone